václav kopecký artist

Selected Projects (2001—2009)

CV, Contact,


Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)
Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)

Hotel Zenit (Gallery 35m2, Zlínský salon mladých/6th Zlín Youth Salon, VŠUP/AAAD)

2013, Jun–

– UMPRUM, 35m2

Tak jako sádra má schopnost přejímat fyzickou masku přiloženého objektu, užíval jsem fotografický materiál s vlastností zachycovat vizuální zkušenost viděného objektu. Podobnost těchto materiálů jsem vnímal v pocitu zanechávání stop v hlíně. Kontaktem s vnějším světem vytvoří vrstvu na povrchu, která pozměňuje vnitřní uspořádání. Hotel Zenit se váže ke konstrukci jakýchsi vnitřních vztahů. Proměnlivá paměť s neustálým vrstvením je takovou konstrukcí výsledného objektu, novou realitou. S novou zkušeností zaniká předchozí stav. Ta romantická představa pádu na horizontu přítomnosti.

Just like plaster has the ability to adopt the physical mask of the attached object, I have used photographic material with the ability to capture ´the visual experience of the seen object. I have perceived the similarity of these materials in the sense of traces left in the mud. By means of contact with the outside world, it creates a layer on the surface which transforms its inner arrangement. Zenit Hotel is linked to the construction of internal relationships. Changeable memory with constant accumulation of layers creates a construction of the resulting object, a new reality. The previous state vanishes with new experience. That romantic notion of a fall on the horizon of the present.